فرماندار محترم شهر دورک به همراه مدیربخش کشاورزی و جنگلداری از شرکت ما بازدید کردند

فرماندار محترم شهر دورک اقای اومیت التای به همراه مدیر بخش کشاورزی و جنگل داری آقای رافیت وریم از شرکت بازرگانی اکاترک بازدید کردند. در این دیدار که در فضایی گرم و صمیمی انجام شد به گفتگو در باره مسائل جنگل داری و منابع طبیعی در منطقه استان ذونگولداگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت