اتحادیه چوب و روکش چوب منطقه دریای سیاه ترکیه در گرده همایی روز شنبه

photo_2022-10-31_13-04-33
photo_2022-10-31_13-04-36
photo_2022-10-31_13-04-40
photo_2022-10-31_13-04-46

در تاریخ 29.10.2022 روز شنبه اعضای اتحادیه چوب و روکش منطقه دریای سیاه ترکیه ( باکاد ) در یک مجلس دوستانه وشام گرد هم امدند. در این جلسه با تشکر از حضور اعضاء از طرف هیئت مدیره برای حضور انها در رویدادهای بعدی با مشارکت بیشتر دعوت به عمل امد